Info for beboere

Bestyrelsen

Bestyrelsen kan træffes hver den første mandag i måneden, der ikke falder på en helligdag (i så fald den følgende mandag), i bestyrelseslokalet, mellem kl. 18 og 19 i kælderen under 68A

Du kan også kontakte bestyrelsen via mailen: bestyrelsen@ab66-70.dk

Obs. Vær opmærksom på at bestyrelsen helst vil have, at al henvendelse til bestyrelsen sker via mail, da det er her, vi har den bedste mulighed for at svare jer: Når I sender en mail til bestyrelsens mail:  bestyrelsen@ab66-70.dk, kan vi nemlig internt videregive jeres spørgsmål til det bestyrelsesmedlem, der er bedst inde i det område, jeres spørgsmål relaterer sig til. I emnefeltet må i derfor meget gerne tydeliggøre, hvilket emne jeres spørgsmål hører ind under. Bestyrelsen er inddelt i teams, så dem kunne I evt. tage udgangspunkt i. 

ab1

Affald

Pap og papir skal i de dertilhørende containere.

Husk at slå papkasser flade, før de lægges i
Flamingo og indlæg mv. skal i de andre affaldscontainere, glas skal i glascontainer og batterier skal i den stander, som er opstillet i gårdene.

Der står ligeledes beholdere til sortering af biologisk affald, farligt affald, metal, elektronik og hård plast

ab2

Storskrald

Storskald skal afleveres på Nærgenbrugsstationen, Gartnergade 8-14 ved indkørslen til garagen/cykelkælderen i 37-blokken

Åbningstider:

Tirsdag og torsdag kl. 12.00 -18.00
Lørdag og søndag kl. 10.00 - 16.00
På helligdage, der falder på hverdage, vil nærgenbrugsstationen have åbent som om søndagen.
Nærgenbrugsstationen har lukket den 24., 25., 26. og 31. december samt den 1. januar.

Du kan på genbrugsstationen låne vogn og container til transport af større materialer.
ab10

Arbejdsdage

Der afholdes arbejdsweekender hvert år, hvor vi får udført den nødvendige vedligeholdelse af foreningens ejendom, eks. malerarbejde, rengøring af fællesarealer, generelt vedligeholdelsesarbejde, mv.

Der er som regel arbejdsweekender/-dage i foråret og i efteråret.

I 2022 afholdes der arbejdsweekenderne/-dagene som følger:

Søndag xx/xx
 

Alternativt er det muligt at hjælpe med at vande blomster i hhv. passagen og på tagterrasserne i to uger over sommeren.

Opslag til tilmelding til dette, vil blive hængt op i opgangene, når tiden nærmer sig.
 

Hver andelshaver skal stille med én person til min. én arbejdsdag eller vandingsperiode hvert år.

Det koster kr. 500,- ikke at møde op, som opkræves d. 1. november, i forbindelse med opkrævning af boligafgiften for december.

Er du forhindret i at deltage i foreningens arbejdsweekender, og vil du gerne undgå gebyret for ikke at deltage, kan du udføre én eller flere af opgaverne i foreningens Opgavebørs. Arbejdet skal udføres inden 1. november.ab3

Fremleje

 

Fremleje og udlån af lejligheder i foreningen skal godkendes af foreningens bestyrelse, inden fremlejen eller udlånet kan begynde.

Regler for fremleje/lån af lejligheder fremgår af § 11 i foreningens vedtægter. Der kan gives tilladelse til fremleje/lån som følge af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, afprøvning af bofællesskab, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende. Der kan ikke gives tilladelse til fremleje/lån som følge af svigtende salg af lejligheden.

I sin ansøgning til bestyrelsen skal man angive årsag til fremleje/lån. Man skal desuden indsende en udfyldt fremlejekontrakt, underskrevet af udlejer og lejer, som skal godkendes af foreningens bestyrelse.

Fremleje tillades for 12 måneder ad gangen, i maksimalt to år. Derefter skal lejligheden bebos af andelshaver i minimum ét år, før andelen kan udlejes igen.

Udlejning/udlån af et enkelt værelse fremgår af § 12 stk. 5 i foreningens vedtægter. Udlejning/udlån af et enkelt værelse kan tillades af bestyrelsen, som kan stille betingelser herfor. Andelshaver skal bo i andelsboligen i hele perioden. Der må ikke udlejes eller udlånes til mere end én logerende per lejlighed. Bestyrelsen skal godkende lejeren og betingelserne for lejemålet. Godkendelsen sker for 1 år ad gangen og kan fornys.

Korttidsudlejning er ikke tilladt.


Links til dokumenter:

xxx.

xxx

xx


ab4

Kælder- og loftsrum

Til hver lejlighed er der tilknyttet et loftsrum eller et kælderrum. Nummeret på loft- eller kælderrum oplyses ved overtagelse af lejligheden.

Kælder- og loftsrum skal være forsynet med en hængelås og være aflåst. Disse rum må kun anvendes som opbevaringsrum, ikke som opholdsrum.

Kælder- og loftsrum skal ryddes ved fraflytning. Såfremt dette ikke er sket efter fraflytningen, kan foreningen lade arbejdet udføre på den fraflyttendes regning.

Andelsforeningen har tegnet ejendomsforsikring, der fx dækker ved brand, vand- og stormskader på selve bygningen. Men beboernes indbo i lejlighed, kælder- og loftsrum er ikke omfattet af denne forsikring, så det er vigtigt, at beboerne selv tegner indboforsikringer, der dækker skader og følgeskader (fx genhusning) ved disse hændelser


ab5

Kabel-tv

I ejendommen er der fælles antenneanlæg og TV- og radiosignal, som leveres af YouSee Kabel-TV. YouSee opdeler programmerne i grundpakke, mellempakke og fuldpakke. Indholdet af pakkerne kan du se på yousee.dk.

Fejl på signalet

Beboerne kan selv fejlmelde kabel-tv-signalet direkte hos YouSee Kabel TV på tlf. 80 80 40 50. Man kan også rette henvendelse om tv-signalfejl til bestyrelsens IT-team

I begge tilfælde bør man først sikre sig, at der ikke er noget galt med eget fjernsyn mv. – fx spørge naboer om de har et lignende problem.

Hvis en fejlmelding af kabel-tv-signalet viser sig at være fejl på eget fjernsyn, er det andelshaver selv, der dækker eventuelle udgifter.

 

Link til yousee

ab6

Varme og vandforbrug

Besparelse på vandforbruget i foreningen kommer alle beboere til glæde.Enhver form for vandspild såsom utætte vandhaner eller løbende toiletcisterner skal derfor anmeldes til viceværten, som kan hjælpe med at få udbedret utæthederne.

Ved starten på varmesæsonen kan det være nødvendigt at lukke luft ud af radiatorerne i de øverste lejligheder og nogle termostater kan være kalket til og har brug hjælp til at komme i gang. Kontakt viceværten hvis du oplever problemer med varmen.


Læs mere her....
ab7

Skimmelsvamp

Konstaterer en beboer råd, skimmelsvamp, utøj (væggetøj, mus, kakerlakker ell. lign) i en lejlighed eller dertil hørende rum, skal dette straks meddeles til viceværten. Al nødvendig skadedyrsbekæmpelse foretages og dækkes af foreningen, kattelopper dog undtaget; dette påhviler katteejeren.

For at undgå fugtdannelser og dårligt indeklima – og dermed ødelæggelse af træværk, tapet, maling m.v. – er beboeren pligtig til at foretage en effektiv udluftning – fx et par gange om dagen 5 til 10 min. Ventilationsåbninger i lofter, vægge og vinduer må ikke tilstoppes, da dette kan medføre alvorlige skader på ejendommen.

.

 

Læs mere her....

ab9

Ombygninger og ændringer i lejligheder

Enhver ændring i lejlighederne, som fx opsætning af nyt køkken, bad eller opsætning eller fjernelse af vægge, skal anmeldes til foreningen. I visse tilfælde skal ændringer også godkendes af kommunen.

Beboerne må ikke foretage ændringer på ejendommens facade.

 

Læs mere her....ab8

Beboerrummmet

Ordensreglement for beboerlokalet:

Lokalet udlånes kun til ejendommens beboere
Interesserede kan booke sig ind ved kontakt til bestyrelsen eller viceværten
Det er gratis for beboerne at låne lokalet
Det er ikke tilladt at spille musik i rummet
Beboerlokalet skal afleveres i rengjort stand, dette gælder oprydning, rengøring af lokale, wc og service. Da lokalet kan stå tomt i længere tid, kan en let rengøring inden brug være nødvendig.
Såfremt beboerlokalet efter lån afleveres mangelfuldt rengjort eller med skader o.l., vil foreningen udbedre manglerne på låners regning.
Lokalet kan lånes fra kl. 10.00-10.00. Aftenarrangementer skal slutte senest kl. 24.00
Beboerlokalet kan også bruges til fællesarrangementer for foreningens beboere.

 


Kontakt:

Bestyrelsen
Mail: bestyrelsen@ab66-70.dk

Vicevært
Mail: morten@ab66-70.dk
Telefon: 29170114