Info for beboere

Bestyrelsen

Bestyrelsen kan træffes hver den første mandag i måneden, der ikke falder på en helligdag (i så fald den følgende mandag), i bestyrelseslokalet, mellem kl. 18 og 19 i kælderen under 68A

Husk også at du kan sende en mail til bestyrelsen@ab66-70.dk, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Det er vigtigt at skrive emnet i emnefeltet, så bestyrelsen hurtigt kan videregive henvendelsen til det relevante medlem. Bestyrelsen er inddelt i teams, så det kan også være en god idé at tage udgangspunkt i dette når du skriver din mail.

ab1

Affald

For at sikre en effektiv sortering af affaldet i ejendommen, bedes alle beboere være opmærksomme på at sortere deres affald korrekt. Papir og pap skal i de dertilhørende containere. Det er vigtigt at slå papkasserne flade, før de lægges i containeren. Flamingo og indlæg skal i de andre affaldscontainere, mens glas skal i den separate glascontainer og batterier skal i den specifikke stander, som er opstillet i gårdene. Der er også beholdere til sortering af biologisk affald, farligt affald, metal, elektronik og hård plast. Alle beboere bedes om at følge de opstillede retningslinjer for affaldssortering for at sikre en bæredygtig håndtering af affaldet i ejendommen.

 

 


ab2

Storskrald

Storskald skal afleveres på Nærgenbrugsstationen, Møllegade 25, 2200 Nørrebro

Nærgenbrugsstationen er åben for aflevering af storskrald i følgende tidsrum: Mandag: 8:00 - 16:00 Tirsdag: 8:00 - 16:00 Onsdag: 8:00 - 16:00 Torsdag: 8:00 - 16:00 Fredag: 8:00 - 16:00 Lørdag: 8:00 - 13:00 Søndag: Lukket

På Møllegade, der er den mest besøgte nærgenbrugsstation i byen, findes det største bytterum med masser af tøj, bøger og møbler. Nærgenbrugsstationen er del af et åbent byrum ved siden af ByOasen med bænke og masser af sol. Udenfor er der en reol hvor du kan stille dine ting til bytte udenfor åbningstiden.  
Du kan låne en trækvogn mod forevisning af sygesikringskort.

Se mere her...


ab10

Arbejdsdage

Der afholdes arbejdsdage hvert år, hvor vi får udført den nødvendige vedligeholdelse af foreningens ejendom, eks. malerarbejde, rengøring af fællesarealer, generelt vedligeholdelsesarbejde, mv.

Der er som regel arbejdsweekender/-dage i foråret og i efteråret.

I 2023 afholdes der arbejdsdagene som følger:

Søndag xx/xx
 

Bemærk at det kan være nødvendigt at ændre datoerne i henhold til vejrforholdene eller andre uforudsete omstændigheder, og dette vil blive meddelt i god tid.

 

 

 

 

 

 


ab3

Fremleje

Fremleje og udlån af lejligheder i foreningen skal godkendes af foreningens bestyrelse, inden fremlejen eller udlånet kan begynde.

Regler for fremleje/lån af lejligheder fremgår af § 11 i foreningens vedtægter. Der kan gives tilladelse til fremleje/lån som følge af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, afprøvning af bofællesskab, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende. Der kan ikke gives tilladelse til fremleje/lån som følge af svigtende salg af lejligheden.

I sin ansøgning til bestyrelsen skal man angive årsag til fremleje/lån. Man skal desuden indsende en udfyldt fremlejekontrakt, underskrevet af udlejer og lejer, som skal godkendes af foreningens bestyrelse.

Fremleje tillades for 12 måneder ad gangen, i maksimalt to år. Derefter skal lejligheden bebos af andelshaver i minimum ét år, før andelen kan udlejes igen.

Udlejning/udlån af et enkelt værelse fremgår af § 12 stk. 5 i foreningens vedtægter. Udlejning/udlån af et enkelt værelse kan tillades af bestyrelsen, som kan stille betingelser herfor. Andelshaver skal bo i andelsboligen i hele perioden. Der må ikke udlejes eller udlånes til mere end én logerende per lejlighed. Bestyrelsen skal godkende lejeren og betingelserne for lejemålet. Godkendelsen sker for 1 år ad gangen og kan fornys.

Korttidsudlejning er ikke tilladt.ab4

Kælder- og loftsrum

Til hver lejlighed er der adgang til et lofts- eller kælderrum. Rummet kan bruges til opbevaring, men ikke som opholdsrum. Nummeret på loft- eller kælderrum oplyses ved overtagelse af lejligheden. Det er vigtigt at disse rum er aflåst og ryddet ved fraflytning, ellers vil arbejdet blive udført på den fraflyttendes regning.

Andelsforeningen har tegnet ejendomsforsikring, der dækker skader som brand, vand- og stormskader på selve bygningen. Men beboernes indbo i lejlighed, kælder- og loftsrum er ikke omfattet af denne forsikring, så det er vigtigt, at beboerne selv tegner indboforsikringer, der dækker skader og følgeskader (fx genhusning) ved disse hændelser.


ab5

Kabel-tv

I ejendommen er der et fælles antenneanlæg, som leverer TV- og radiosignal fra YouSee Kabel-TV. Der er tre forskellige abonnementspakker at vælge imellem: grundpakke, mellempakke og fuldpakke. Indholdet af hver pakke kan findes på YouSee's hjemmeside.

Skulle der opstå problemer med signalet, kan beboerne selv fejlmelde dette direkte til YouSee Kabel-TV via telefonnummer 80 80 40 50. Før man gør dette, bør man sikre sig, at problemet ikke ligger i ens eget fjernsyn eller lignende, fx ved at spørge naboerne.

Hvis det viser sig, at fejlmeldingen skyldes et problem med ens eget fjernsyn, er det andelshaveren selv, der skal dække eventuelle udgifter.

 

Link til yousee

ab6

Varme og vandforbrug

En reduktion i vandforbruget i foreningen er til gavn for alle beboere. Derfor skal enhver form for vandspild, såsom lækage fra vandhaner eller løbende toiletcisterner, straks anmeldes til viceværten, så utæthederne kan blive repareret.

Ved starten af varmesæsonen kan det være nødvendigt at frigøre luft fra radiatorerne i lejlighederne i øverste etager og nogle termostater kan være tilstoppet og have brug for hjælp til at starte. Hvis du oplever problemer med varmen, bedes du kontakte viceværten.

 

Læs mere her....

 

 

 

ab7

Skimmelsvamp

Hvis en beboer opdager skimmelsvamp, utøj eller andre skadedyr i en lejlighed eller et tilhørende rum, skal det straks rapporteres til viceværten.  

For at undgå fugtdannelser og dårligt indeklima skal beboeren sørge for effektiv udluftning, fx ved at åbne vinduer og ventilationsåbninger et par gange om dagen i 5-10 minutter.  

Læs mere her....

ab9

Ombygninger og ændringer i lejligheder

Enhver ændring i lejlighederne, såsom opsætning af nyt køkken, bad eller ændringer af vægge, skal anmeldes og godkendes af foreningen og i visse tilfælde også af kommunen. Det er ikke tilladt for beboerne at foretage ændringer på ejendommens facade uden godkendelse. 

Læs mere her....

 

 

 

 

 

 

ab8

Beboerrummmet

Ordensreglement for beboerlokalet:

Lokalet er kun tilgængeligt for ejendommens beboere.
Interesserede kan reservere det ved at kontakte bestyrelsen eller viceværten.


Det er gratis for beboerne at låne lokalet.
Beboerlokalet skal afleveres i rengjort stand, herunder oprydning, rengøring af lokalet, og toilet  


Hvis lokalet efter lån afleveres mangelfuldt rengjort eller med skader, vil foreningen udbedre dette på lånerens regning.
Lokalet kan lånes fra kl. 10.00-10.00. Aftenarrangementer skal afslutte senest kl. 24.00.

 


Kontakt:

Bestyrelsen
Mail: bestyrelsen@ab66-70.dk

Vicevært
Mail: morten@ab66-70.dk
Telefon: 29170114