Vedtægter

VEDTÆGTER for A/B Nørrebrogade 66-70
§ 1
Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nørrebrogade 66-70.
(1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.
§ 2
Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr. 
16, 2267 og 2064, Udenbys Klædebo kvt., København, beliggende Nørrebrogade 66, 
66A, 66B, 68, 68A og 70.
§ 3
Medlemmer (3.1) Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der er fyldt 18 år, 
og som beboer eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejen- 
dom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg.
(3.2) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og 
sin husstand.
(3.3) Ved flytte ind i forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for 
sig og sin husstand.
(3.4) Hver andelshaver må ikke benytte mere end een bolig i foreningen og er forpligtet til 
at bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af 
sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militær- 
tjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende.
(3.5) Såfremt en udlejet bolig bliver ledig, skal bestyrelsen søge den overdraget til en per- 
son, der optages som andelshaver i overensstemmelse med stk. 1, medmindre boligen 
skal anvendes som bolig for en ejendomsfunktionær eller der er tale om det sidste ud- 
lejede lejemål.
§ 4
Indskud (4.1) Indskud udgør et beløb, der blev fastsat af den stiftende generalforsamling. På gene- 
ralforsamling den 30. april 1990 blev det vedtaget, at indskuddet fremover skal svare 
til lejlighedernes areal i m².
(4.2) Indskuddet skal indbetales kontant, idet dog beboere, der indtræder ved stiftelsen, kan 
modregne depositum, forudbetaling og indestående på indvendig vedligeholdelses- 
konto.
(4.3) Ved optagelse af en ny andelshaver efter stiftelsen skal der ud over indskud indbetales 
et tillægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb svarer til den pris, som efter § 14 
godkendes for andel og lejlighed.
§ 5
Hæftelse (5.1) Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende forenin- 
gen, jfr. dog stk. 2.
(5.2) For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stif- 
telsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som 
er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter 
andelshaverne uanset stk. 1 personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt 
kreditor har taget forbehold herom. 
Slettet: 3¶ 
April 2008 
Formateret
3
Formateret: Højre
(5.3) En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk. 
1 og stk. 2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed er ind- 
trådt i forpligtelsen.
§ 6
Andel (6.1) Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalfor- 
samlingen er kompetent til at foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes 
forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes lejeværdi.
(6.2) Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstem- 
melse med reglerne i §§ 13-19, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af 
reglerne i andelsboligforeningslovens § 6 b.
(6.3) Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. 
Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i hen- 
hold til andelsboligforeningslovens § 4 a. Der kan ikke gives transport i et eventuelt 
tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke an- 
vises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og 
kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende.
(6.4) For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan 
bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet an- 
delsbevis.
§ 7
Boligaftale (7.1) Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelse med hver andelshaver oprette 
en boligaftale, der indeholder bestemmelser om boligens brug m.v. Indtil generalfor- 
samlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de 
ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
(7.2) En bolig må udelukkende benyttes til beboelse og ikke til erhverv i nogen form.
§ 8
Boligafgift (8.1) Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle andelshavere af ge- 
neralforsamlingen.
(8.2) Det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse for de enkelte boliger fastsættes, 
således at fordelingen sker i samme forhold som andelshavernes andel i tilvækst til for- 
eningens formue, jfr. § 6, stk. 1.
(8.3) Ved for sen betaling af boligafgift kan opkræves gebyr svarende til det påkravsgebyr, 
der ifølge lejeloven kan opkræves ved for sen betaling af leje.
§ 9
Vedligeholdelse (9.1) En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset fra 
vedligeholdelse af centralvarmeanlæg og fælles forsynings- og afløbsledninger og 
bortset fra udskiftning af hoved- og bagdøre samt vinduer og udvendige døre. En an- 
delshavers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af 
bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve og køkkenbor- 
de. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid 
og ælde.
(9.2) En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde andre lokaler eller område, 
Slettet: 3¶ 
April 2008
4
Formateret: Højre 
som er knyttet til boligen med særskilt brugsret for andelshaveren, såsom pulterrum, 
kælderrum, altaner, terrasser, have og lign. For så vidt angår rum og områder i byg- 
ninger omfatter vedligeholdelsepligten dog kun vedligeholdelse af indvendige over- 
flader. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af så- 
danne områder.
(9.3) En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige ved- 
ligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne.
(9.4) Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder 
af bygninger, skure og carporte samt fælles anlæg. Vedligeholdelsen skal udføres i 
overensstemmelse med en eventuel fastlagt vedligeholdelsesplan.
(9.5) Andelshaveren er forpligtet til at give adgang til lejligheden for håndværkere til udfø- 
relse af arbejde, der er besluttet af generalforsamling eller bestyrelse.
(9.6) Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen 
kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foreta- 
ges den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren eks- 
kluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jfr. § 
21.
§ 10
Forandringer (10.1) En andelshaver er berettiget til at foretage forandringer inde i boligen. Forandring skal 
anmeldes skriftligt for bestyrelsen senest tre uger inden den bringes til udførelse. Be- 
styrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske inden tre uger efter anmel- 
delsen, og iværksættelse af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået enig- 
hed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget.
(10.2) Såfremt forandringerne ønskes udført af hensyn til ældre/handicappede kan bestyrel- 
sen ikke blankt nægte godkendelse, men alene stille krav til arbejdets udførelse jf. stk. 
3 og stk. 4 og alene nægte godkendelse, såfremt forandringerne medfører væsentlige 
gener for de øvrige beboere i ejendommen. Bestyrelsen kan betinge godkendelse af 
reetablering ved andelshaverens fraflytning.
(10.3) Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med 
kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter.
(10.4) Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed 
og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller til- 
ladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for besty- 
relsen, inden arbejdet iværksættes, og efterfølgende skal ibrugtagningsattest forevises.
§ 11
Fremleje (11.1) En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end 
medlemmer af sin husstand, medmindre han er berettiget dertil efter stk. 2 og stk. 3.
(11.2) En andelshaver er, når han har beboet andelslejligheden i normalt mindst et halvt år, 
berettiget til at fremleje eller -låne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan 
gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutions- 
anbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig 
forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år. Fremleje kan 
således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige 
grunde såsom svigtende salg. Hvis en andelshaver har haft sin lejlighed fremlejet, skal 
andelshaveren bebo lejligheden minimum 1 år, før ny fremleje kan godkendes. Besty- 
Slettet: 3¶ 
April 2008
5
Formateret: Højre 
relsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet.
(11.3) Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte 
betingelse. 
§ 12
Husorden (12.1) Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle andelshavere fastsætte regler 
for husorden, husdyrhold m.v.
(12.2) Bestemmelser om husdyrhold m.v. kan dog kun ændres således, at bestående rettighe- 
der bibeholdes indtil dyrets død.
§ 13
Overdragelse (13.1) Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage sin andel 
efter reglerne i § 13.2 til en anden, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter 
ind i boligen. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendel- 
se, skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget 
skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles.
(13.2) Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge:
A) Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med byt- 
ning af bolig, eller til børn, børnebørn, søskende, forældre eller bedsteforældre eller til 
en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før 
overdragelsen.
B) Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, således at den, 
der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Fortrinsretten 
i henhold til første punktum er dog betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers 
bolig frigøres, således at den tilbydes først til de indtegnede på ventelisterne i over- 
ensstemmelse med reglerne i denne paragrafs stk. 2 litra B og C, og derefter til den 
person, der indstilles af den andelshaver, der flytter ud af andelsboligforeningen jf., 
denne paragrafs stk. 2 litra D
C) Andre personer, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. Den, der først er 
indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Bestyrelsen kan fastsætte 
nærmere regler for administration af ventelisten, herunder bl.a. fastsætte gebyr for ind- 
tegning, fastsætte, hvor mange tilbud de indtegnede skal have fået, før de kan slettes, 
og fastsætte, at de indtegnede én gang årligt skal bekræfte deres ønske om at stå på 
ventelisten, idet de ellers slettes.
D) Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver.
(13.3) Foreningens ventelister skal fremlægges til eftersyn for andelshaverne på hvert års or- 
dinære generalforsamling
§ 14
Pris (14.1) Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende 
eventuelle aftaler efter § 14.2. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst 
et beløb opgjort efter nedenstående retningslinier:
A) Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til den pris med eventuel prisudvik- 
ling, som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige gene- 
ralforsamling. Andelenes pris og eventuelle prisudvikling fastsættes under iagttagelse 
af reglerne i andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af for- 
eningens ejendom og andre aktiver, samt størrelsen af foreningens gæld. Generalfor- 
Slettet: 3¶ 
April 2008
6
Formateret: Højre 
samlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat 
en højere pris.
B) Værdien af forbedringer, jfr. § 10, ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af even- 
tuel værdiforringelse på grund af alder og slitage.
C) Værdien af inventar, der er særskilt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes under 
hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage.
D) Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld beregnes 
pristillæg respektiv prisnedslag under hensyn hertil.
(14.2) Værdiansættelse og fradrag efter stk. 1 litra B - D fastsættes efter en konkret vurde- 
ring med udgangspunkt i det forbedringskatalog og de værdiforringelseskurver, der er 
fastlagt af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation som vejledende. Anskaffel- 
sesprisen for eget arbejde ansættes til den svendeløn, excl. avance og offentlige afgif- 
ter, som et tilsvarende stykke arbejde ville have kostet.
(14.3) Såfremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig overdrages løsøre eller ind- 
gås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Erhverver skal 
indtil overtagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde løsørekøbet eller retshandlen. 
Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øvrige aftalte vilkår.
(14.4) Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker på grundlag af en op- 
gørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.
(14.5) Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om 
fastsættelse af pris for forbedringer, inventar og løsøre eller eventuelt pristillæg eller 
nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af en voldgiftsmand, der skal være 
særlig sagkyndig med hensyn til de spørgsmål, voldgiften angår, og som udpeges af 
Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation. Voldgiftsmanden skal indkalde par- 
terne til besigtigelse og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specifi- 
ceres og begrundes. Voldgiftsmandens vurdering er endelig og bindende for alle par- 
terne. Voldgiftsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorle- 
des omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem parterne eller eventuelt på- 
lægges én part fuldt ud, idet der herved skal tages hensyn til, hvem af parterne der har 
fået medhold ved voldgiften.
§ 15
Fremgangsmåde (15.1) Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes 
med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal erhverver 
have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsregnskab 
og budget, samt en opstilling af overdragelsessummens beregning med specifikation 
af prisen for andelen, forbedringer, inventar og løsøre, samt eventuelt pristillæg eller 
nedslag for vedligeholdelsesstand. Erhverver skal endvidere inden aftalens indgåelse 
skriftligt gøres bekendt med andelsboligforeningslovens bestemmelse om prisfastsæt- 
telse og om straf.
(15.2) Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at 
overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager 
og/eller erhverver opkræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrage- 
ren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter 
og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde 
ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller –auktion.
(15.3) Overdragelsessummen skal senest tre dage før overtagelsesdagen indbetales kontant til 
foreningen, som - efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfri- 
Slettet: 3¶ 
April 2008
7
Formateret: Højre 
else af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien – afregner 
provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og 
dernæst til den fraflyttende andelshaver.
(15.4) Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at til- 
bageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbeta- 
ling af varmeudgifter o. lign. Såfremt afregning sker inden fraflytning, er foreningen 
endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af erhverve- 
rens eventuelle krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen.
(15.5) Snarest muligt og senest 14 dage efter erhververens overtagelse af boligen skal denne 
med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens 
vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i 
forbindelse med boligen. Erhververen kan kun komme med mangelindsigelser i op til 
og med 14 dage fra overtagelsesdagen, bortset fra indsigelser vedrørende skjulte 
mangler. Foreningen skal gøre erhververens og foreningens eventuelle krav gældende 
overfor sælger senest 3 uger efter overtagelsesdagen. Såfremt erhververen forlanger 
prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, 
tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til overdrageren, således at beløbet 
først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det til- 
kommer.
(15.6) Overdragelsessummen med eventuelle fradrag, som nævnt i stk. 3-5, skal afregnes se- 
nest 6 uger efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra erhververen.
§ 16
Garanti for lån (16.1) I tilfælde af, at foreningen i henhold til tidligere regler i vedtægterne og andelsbolig- 
foreningsloven har afgivet garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelses- 
sum, og låntager ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal långiver underrette for- 
eningen skriftligt om restancen. Bestyrelsen skal i så fald sende skriftligt påkrav til 
låntager om berigtigelse af restancen inden en angiven frist på mindst 4 dage. Såfremt 
restancen berigtiges inden fristens udløb, skal långiver være forpligtet til at lade lånet 
blive stående som oprindeligt aftalt. Såfremt restancen ikke berigtiges inden fristens 
udløb, kan bestyrelsen ekskludere låntageren af foreningen og bringe hans brugsret til 
ophør i overensstemmelse med reglerne i § 21 om eksklusion.
(16.2) Långiver kan først rejse krav mod foreningen i henhold til garantien, når overdragel- 
sessummen for salg af boligen er indbetalt, men dog senest 6 måneder efter, at skriftlig 
underretning om restancen er givet. Garantien kan kun gøres gældende for det beløb, 
som restgælden efter låneaftalen skulle udgøre, da underretning om restancen blev gi- 
vet, med tillæg af 6 foregående månedsydelser og med tillæg af rente af de nævnte be- 
løb.
§ 17
Ubenyttede boliger (17.1) Har en andelshaver ikke, inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig, indstillet 
en anden i sit sted, eller er overdragelse aftalt i strid med bestemmelserne herom, be- 
stemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og de vilkår overtagelsen 
skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 15.
§ 18
Dødsfald (18.1) I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældendes eventuelle ægtefæl- 
le/registrerede partner være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boli- 
gen.
(18.2) Hvis der ikke efterlades ægtefælle/registrerede partner, eller denne ikke ønsker at be- 
Slettet: 3¶ 
April 2008
8
Formateret: Højre 
nytte sin ret, kan andel og bolig overtages af nedennævnte, idet der gives fortrinsret i 
den nævnte rækkefølge
A) Samlever, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde mindst 3 
måneder.
B) Afdødes børn, børnebørn, forældre, søskende eller bedsteforældre
C) Andre personer, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde i 
mindst 3 måneder.
D) Personer, som af den afdøde over for bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel 
og bolig ved hans død.
Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen.
(18.3) Ved dødsboets overdragelse af andelsboligen til de efter forudgående stykker beretti- 
gede personer finder §§ 14-15 tilsvarende anvendelse. Ved arveudlæg til en af de efter 
forudgående stykker berettigede personer finder §§ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, 
dog bortset fra § 15 stk. 3-6 om indbetaling og afregning, idet erhververen i disse til- 
fælde indtræder i afdødes forpligtelser over for foreningen og eventuelt långivende 
pengeinstitut.
(18.4) Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der 
indtræder næstefter 3 måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt 
forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, 
som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter reg- 
lerne i § 15.
§ 19
Samlivsophævelse (19.1) Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller/registrerede partnere er den af parterne, 
der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til boligen, be- 
rettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen.
(19.2) Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, 
såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles 
husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før samlivsophævelsen.
(19.3) Ved ægtefælles/registreret partners fortsættelse af medlemsskab og beboelse af boli- 
gen skal begge ægtefæller/registrerede partnere være forpligtet til at lade fortsættende 
ægtefælle/registrerede partner overtage andel gennem skifte eller overdragelse. Ved 
overdragelse i henhold hertil eller ved overdragelse i henhold til § 19 stk. 2 finder §§ 
14-15 tilsvarende anvendelse. Ved fortsættende ægtefælles/registrerede partners over- 
tagelse gennem ægtefælleskifte finder §§ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset 
fra § 15 stk. 3-6 om indbetaling og afregning, idet fortsættende ægtefælle/registrerede 
partner i disse tilfælde indtræder i tidligere andelshavers forpligtelser over for for- 
eningen og eventuelt långivende pengeinstitut.
§ 20
Opsigelse (20.1) En andelshaver kan ikke opsige sit medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, 
men kan alene udtræde efter reglerne i §§ 13 - 19 om overførsel af andelen.
§ 21
Eksklusion (21.1) I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten brin- 
ges til ophør af bestyrelsen: 
Slettet: 3¶ 
April 2008
9
Formateret: Højre
A) Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, bolig- 
afgift, påkravsgebyr eller andre skyldige beløb af enhver art.
B) Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler skyldige renter og afdrag for lån i 
pengeinstitut, for hvilket foreningen har ydet garanti, jfr. § 16 stk. 1.
C) Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ik- 
ke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist, 
jfr. § 9.
D) Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virk- 
somhed eller andre andelshavere.
E) Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en stør- 
re pris end godkendt af bestyrelsen.
F) Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens 
bestemmelser berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet.
(21.2) Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og 
der forholdes som bestemt i § 17.
§ 22
Ledige boliger (22.1) I tilfælde, hvor der skal ske overdragelse af en bolig, der tidligere har været udlejet, 
eller hvor den tidligere andelshaver har mistet sin indstillingsret efter § 17, § 18 eller 
§ 21, eller har overgivet sin indstillingsret til bestyrelsen, skal bestyrelsen ved udpeg- 
ning af ny andelshaver gå frem efter reglerne i § 13.2 B og C. Såfremt ingen kandida- 
ter indstilles, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage boligen.
§ 23
Generalforsamling (23.1) Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
(23.2) Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabs- 
årets udløb med følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af års- 
regnskabet.
4) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel 
ændring af boligafgiften.
5) Forslag.
6) Valg.
7) Eventuelt.
(23.3) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertal af be- 
styrelsens medlemmer eller 1/4 af andelshaverne eller administrator forlanger det med 
angivelse af dagsorden. 
Slettet: 3¶ 
April 2008
10
Formateret: Højre
§ 24
Indkaldelse m.v. (24.1) Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordi- 
nær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal in- 
deholde dagsorden for generalforsamlingen.
(24.2) Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen.
(24.3) Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i 
indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før 
generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.
(24.4) Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag 
har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem. De(n) 
adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver. Admini- 
strator og revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til 
at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.
(24.5) Hver andel giver een stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefæl- 
le/registrerede partner eller et myndigt husstandsmedlem, eller til en anden andelsha- 
ver. En andelshaver kan dog kun afgive een stemme i henhold til fuldmagt.
§ 25
Flertal (25.1) Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer 
sig om beslutninger som nævnt i stk. 2 - 4. Dog skal altid mindst 1/5 af samtlige muli- 
ge stemmer være repræsenteret.
(25.2) Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes for- 
hold mellem boligafgiften, om iværksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættel- 
sesarbejder hvis finansiering beregnet ud fra ydelsen på sædvanligt 30-årigt kontantlån 
ville kræve en forhøjelse af boligafgiften på mere end 25 %, om henlæggelse til så- 
danne arbejder med et beløb, der årligt overstiger 25 % af den hidtidige boligafgift og 
om optagelse af afdragsfrie lån, nedsparingslån, rentetilpasningslån uden rentemaksi- 
mum eller andre lån, hvor udviklingen i fremtidig ydelse er usikker og uden et maksi- 
mum på fremtidig ydelse, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 
af samtlige mulige stemmer er repræsenteret og med flertal på mindst 2/3 af ja- og nej- 
stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalfor- 
samlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan 
der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages 
med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer der er re- 
præsenteret.
(25.3) Ændring af vedtægternes § 5 kræver dog samtykke fra de kreditorer overfor hvem an- 
delshaverne hæfter personligt.
(25.4) Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens opløsning, kan kun vedtages 
med et flertal på mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 4/5 af samtli- 
ge mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 4/5 
af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsam- 
ling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 4/5 af de 
repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.
§ 26
Dirigent m.v. (26.1) Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. 
Slettet: 3¶ 
April 2008
11
Formateret: Højre
(26.2) Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af 
dirigenten og hele bestyrelsen. protokollatet eller tilsvarende information om det på 
generalforsamlingen passerede, skal tilstilles andelshaverne senest een måned efter 
generalforsamlingens afholdelse.
§ 27
Bestyrelse (27.1) Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af for- 
eningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.
§ 28
Bestyrelses- (28.1) Bestyrelsen består af 3-7 bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens be- 
medlemmer stemmelse.
(28.2) Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således 
at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling.
(28.3) Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen en eller to bestyrelsessupple- 
anter med angivelse af deres rækkefølge.
(28.4) Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan vælges andelshavere, disses ægte- 
fæller samt myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant 
kan kun vælges een person fra hver husstand og kun en person, der bebor andelsboli- 
gen. Genvalg kan finde sted.
(28.5) Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en sekretær og 
eventuelt en kasserer.
(28.6) Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i besty- 
relsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden 
fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. 
Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkal- 
des generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære gene- 
ralforsamling.
§ 29
(29.1) Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en 
person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan 
have særinteresser i sagens afgørelse.
(29.2) Sekretæren skriver protokollat for bestyrelsesmøder. Protokollatet underskrives af he- 
le bestyrelsen.
(29.3) I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.
§ 30
Tegningsret (30.1) Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden og to andre bestyrelsesmed- 
lemmer i forening.
§ 31
Administration (31.1) Generalforsamlingen kan vælge en advokat eller en anden professionel ejendomsad- 
ministrator, der har tegnet ansvars- samt kautionsforsikring til som administrator at fo- 
restå ejendommens almindelige og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til 
Slettet: 3¶ 
April 2008 
Formateret: 
Punktopstilling
12
Formateret: Højre 
enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator 
om hans opgaver og beføjelser.
(31.2) Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt nogen administrator, varetager bestyrelsen 
ejendommens administration, og reglerne i nærværende stk. 3 og 4 finder da anven- 
delse.
(31.3) Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et bestyrelsesmedlem skal foreningens 
midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut, fra hvilken konto der kun skal 
kunne foretages hævning ved check eller brug af homebank/netbank ved underskrift 
fra to bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle indbetalinger til foreningen være sig bo- 
ligafgift, leje, indbetalinger i forbindelse med overdragelse af andele eller andet, skal 
ske direkte til en sådan konto, ligesom også modtagne checks og postanvisninger skal 
indsættes direkte på en sådan konto.
(31.4) Bestyrelsen kan helt eller delvis overlade bogføringen til et statsautoriseret eller regi- 
streret revisionsfirma, og/eller overlade opkrævning af boligafgift, varetagelse af løn- 
ningsregnskab og udbetaling af faste(periodiske) betalinger til et pengeinstitut. I det 
omfang en sådan overladelse ikke er sket, skal bestyrelsen af sin midte vælge en kas- 
serer, der er ansvarlig for bogholderi, opkrævninger, lønningsregnskaber og periodi- 
ske betalinger.
(31.5) Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar over for foreningen, 
andelshaverne og tredjemand, tegner foreningen sædvanlig ansvars og besvigelsesfor- 
sikring. Forsikringssummens størrelse skal oplyses i en note til årsregnskabet.
§ 32
Regnskab (32.1) Foreningens årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og 
underskrives af administrator og hele bestyrelsen. Regnskabsåret er 1. januar – 31. de- 
cember.
(32.2) I forbindelse med udarbejdelse af årsrapport udarbejdes forslag fra bestyrelsen til den 
pris og eventuelle prisudvikling på andelene, som kan godkendes af generalforsamlin- 
gen for tiden indtil næste årlige generalforsamling, jfr. § 14. Forslaget anføres som no- 
te til årsrapporten
(32.3) Som note til årsrapporten oplyses summen af de garantier, der er givet efter § 16.
(32.4) Hvert år medtages i budgettet og resultatopgørelsen et beløb til henlæggelse i en fond 
som en særlig post. Fonden kan efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til 
vedligeholdelse, genopretning, forbedringer og/eller fornyelser. Beløbets størrelse 
fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Det i fonden opsparede beløb kan ikke 
medregnes ved beregning af andelsværdien.
§ 33
Revision (33.1) Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere 
årsrapporten. Revisor skal føre revisionsprotokol.
§ 34
(34.1) Det reviderede, underskrevne årsrapport samt forslag til drifts- og likviditetsbudget 
udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsam- 
ling.

Slettet: 3¶ 
April 2008
13
Formateret: Højre 
§ 35
Opløsning (35.1) Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlin- 
gen. 
(35.2) Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende 
formue mellem de til den tid værende andelshavere i forhold til deres andels størrelse.
Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 22. april 2008.
I bestyrelsen:
Slettet: Sideskift 
¶ 
ALTERNATIVE 
VEDTÆGTSBESTEM 
MELSER¶ 
¶ 
§ 5, stk. 2. kan erstattes af:¶ 
¶ 
<#>For de lån i kreditfor- 
eninger eller pengeinstitut- 
ter, der optages i forbin- 
delse med stiftelse eller ef- 
ter stiftelse i henhold til 
lovlig vedtagelse på gene- 
ralforsamling og som er 
sikret ved pantebrev eller 
håndpant i ejerpantebrev i 
foreningens ejendom, hæf- 
ter andelshaverne uanset 
stk. 1 personligt og solida- 
risk, såfremt kreditor har 
taget forbehold herom.¶ 
¶ 
§ 6 stk. 3 kan erstattes af:¶ 
¶ 
<#>Andelen kan pantsæt- 
tes i overensstemmelse 
med reglerne i andelsbo- 
ligforeningsloven, men ik- 
ke som sikkerhed for lån, 
som overstiger 80 % af 
pantets værdi på lånetids- 
punktet. Pantets værdi er 
andelen i foreningens for- 
mue med tillæg af værdien 
af forbedringer og inven- 
tar, der er særskilt tilpasset 
eller installeret, alt opgjort 
i overensstemmelse med 
vedtægternes § 14, stk. 1, 
litra A-C. Foreningen kan 
kræve, at andelshaveren 
betaler gebyr for afgivelse 
af erklæring i henhold til 
andelsboligforeningslo- 
vens § 4 a, samt refunderer 
udgiften til vurdering af 
forbedringer og inventar, 
hvis det på grund af lånets 
størrelse er nødvendigt at 
tage værdien heraf i be- 
tragtning. Der kan ikke gi- 
ves transport i et eventuelt 
tilgodehavende efter en 
overdragelse, som endnu 
ikke er aftalt. Der kan hel- 
ler ikke anvises eller med- 
deles fuldmagt for nogen 
anden end andelshaveren 
til at modtage og kvittere 
for afregning af et sådant 
tilgodehavende.¶ 
¶ 
I § 8 kan tilføjes følgende 
bestemmelser som nye 
stk.:¶ 
Slettet: 3¶ 
April 2008 
... [1]
Side 13: [1] Slettet Hanne Strate 07-04-2008 10:59:00 
Sideskift
ALTERNATIVE VEDTÆGTSBESTEMMELSER
§ 5, stk. 2. kan erstattes af:
For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelse eller 
efter stiftelse i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling og som er sikret ved 
pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne 
uanset stk. 1 personligt og solidarisk, såfremt kreditor har taget forbehold herom.
§ 6 stk. 3 kan erstattes af:
Andelen kan pantsættes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven, men ik- 
ke som sikkerhed for lån, som overstiger 80 % af pantets værdi på lånetidspunktet. 
Pantets værdi er andelen i foreningens formue med tillæg af værdien af forbedringer 
og inventar, der er særskilt tilpasset eller installeret, alt opgjort i overensstemmelse 
med vedtægternes § 14, stk. 1, litra A-C. Foreningen kan kræve, at andelshaveren be- 
taler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens § 4 a, 
samt refunderer udgiften til vurdering af forbedringer og inventar, hvis det på grund af 
lånets størrelse er nødvendigt at tage værdien heraf i betragtning. Der kan ikke gives 
transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. 
Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshave- 
ren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende.
I § 8 kan tilføjes følgende bestemmelser som nye stk.:
"(8.4) Generalforsamlingen kan beslutte, at der ved udførelse af vedligeholdelses eller for- 
bedringsarbejder skal være mulighed for at gennemføre fællesarbejde. Ved beslutning 
om fællesarbejde skal generalforsamlingen vedtage et tillæg til boligafgiften, som et 
engangsbeløb, der skal betales af de andelshavere, der ikke deltager i fællesarbejdet 
eller ikke yder en efter bestyrelsens skøn tilfredsstillende arbejdsindsats. Engangsbe- 
løbet kan højst udgøre andelshaverens del af den besparelse, der kan opnås ved fæl- 
lesarbejdet.
(8.5) På begæring af mindst tre fremmødte andelshavere skal enkeltbesparelser, der be- 
løbsmæssigt overstiger fem % af den årlige boligafgift, endeligt dokumenteres ved to 
skriftlige tilbud. Et eller flere engangsbeløb må inden for et regnskabsår ikke overstige 
i alt ti % af den årlige boligafgift. Betaling af beløbet sker efter bestyrelsens anvis- 
ning.
(8.6) Bestyrelsen indkalder skriftligt, med mindst fire ugers varsel, til fællesarbejde. Ind- 
kaldelsen skal indeholde tid, sted, arbejdsopgaver, samt frist for tilmelding. Bestyrel- 
sen tilrettelægger arbejdet for de tilmeldte andelshavere."
§ 9 stk. 1 kan erstattes af:
(9.1) En andelshaver er forpligtet til at vedligeholde boligen med maling, hvidtning og ta- 
petsering samt til at foretage andre vedligeholdelsesarbejder, som efter lejeloven på- 
hviler en lejer.
§ 10 stk. 1 kan erstattes af:
(10.1) En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer inde i boligen, med min-
dre forandringen er godkendt af bestyrelsen, inden den bringes til udførelse. Bestyrel- 
sen kan nægte at godkende en anmodning om forandringen, såfremt bestyrelsen skøn- 
ner, at forandringen vil være uhensigtsmæssig, eller at den vil kunne stride mod andre 
andelshaveres interesser. Ved følgende forandringer kan bestyrelsen dog ikke blankt 
nægte godkendelse, men alene stille krav til arbejdets udførelse, jfr. stk. 2 og stk. 3: 
Udskiftning af køkken, indretning af bad i eksisterende bade eller toiletrum, forsænk- 
ning af lofter, nedrivning af vægge mellem beboelsesrum, opsætning af skabe, udvi- 
delse af elinstallation og tilsvarende sædvanlige forandringer.
Som nyt stk. 3 i § 11 kan tilføjes: 
(som konsekvens bliver 
Nuværende stk. 3 herefter ny 
Stk. 4.)
(11.3) Den leje andelshaveren opkræver hos fremlejetageren må ikke overstige den til enhver 
tid gældende boligafgift for lejligheden med tillæg af 10 % af værdien af forbedringer.

§ 13. stk. 2 litra C kan erstattes af:
C) Andre personer, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. Tilskrivning til ven- 
telisten kan standses, når antallet af indtegnede svarer til antallet af boliger i ejen- 
dommen. Den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegne- 
de. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for administration af ventelisten, herun- 
der bl.a. fastsætte gebyr for indtegning, fastsætte, hvor mange tilbud de indtegnede 
skal have fået, før de kan slettes, og fastsætte, at de indtegnede én gang årligt skal be- 
kræfte deres ønske om at stå på ventelisten, idet de ellers slettes.
eller af: 
C) Andre personer, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen efter indstilling fra 
en andelshaver. Hver andelshaver eller flere andelshavere, der i fællesskab ejer en an- 
del, er kun berettiget til at have een person indstillet på ventelisten. Den, der først er 
indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Bestyrelsen kan fastsætte 
nærmere regler for administration af ventelisten, herunder bl.a. fastsætte gebyr for ind- 
tegning, fastsætte, hvor mange tilbud de indtegnede skal have fået, før de kan slettes, 
og fastsætte, at de indtegnede én gang årligt skal bekræfte deres ønske om at stå på 
ventelisten, idet de ellers slettes. 
eller af:
C) Andre personer, der er indstillet af en andelshaver. Det skal ved brev eller opslag med 
mindst 14 dages varsel bekendtgøres, at andelshaverne kan indstille en kandidat til en 
ledigbleven bolig. Bekendtgørelsen skal angive hvilken bolig og overdragelsessum- 
men. Hver andelshaver kan indstille een kandidat til boligen, og der trækkes lod mel- 
lem de rettidigt indstillede kandidater, der kan godkendes af bestyrelsen, jfr. § 13.1.
Som nyt stk. 5 i § 14 kan 
Indsættes: 
(som konsekvens bliver nu- 
værende stk. 5 herefter nyt stk. 6.)
(14.5) Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre samt eventuelle pristillæg 
eller nedslag for vedligeholdelsesstand fastsættes af den af foreningen sædvanligt be- 
nyttede vurderingsmand. Halvdelen af vurderingshonoraret betales af køber og halv- 
delen af vurderingshonoraret betales af sælger.

I § 33 kan tilføjes følgende som nyt stk.:
(33.2) Generalforsamlingen vælger desuden for to år ad gangen blandt andels- 
haverne en intern revisor, der skal foretage revision med henblik på be- 
dømmelse af rimeligheden af forvaltning af midler og afholdelse af ud- 
gifter. Generalforsamlingen vælger desuden for ét år ad gangen en sup- 
pleant for den interne revisor.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Kontakt:

Bestyrelsen
Mail: bestyrelsen@ab66-70.dk

Vicevært
Mail: morten@ab66-70.dk
Telefon: 29170114